sk en de

Čo je odhlásenie vozidla?

Odhlásenie vozidla znamená nahlásenie a vykonanie dočasnej alebo trvalej zmeny v záznamoch vedených na dopravnom inšpektoráte polície. Túto zmenu je povinný vykonať vlastník motorového vozidla do 15 dní odo dňa, kedy zmena nastala. Odhlásenie môže v niektorých prípadoch vykonávať držiteľ. Rozdiel medzi vlastníkom a držiteľom je možné najlepšie vysvetliť na príklade auta, ktoré ste si kúpili na lízing. Po dobu splácania vozidla (napr. 3 roky) je majiteľom vozidla lízingová spoločnosť a vy ste počas tejto doby držiteľ. V skutočnosti na vozidle nejazdia zamestnanci lízigovej spoločnosti, ale máte ho v držbe a používate ho práve vy. Preto ak sa počas doby splácania rozhodnete, že vozidlo predáte (odstúpite lízing), budete poverený vlastníkom (lízingovou spoločnosťou) odhlásiť vozidlo na nového držiteľa.
Odhlásenie sa vykonáva tam, kde ste vozidlo pred časom (keď ste ho nadobudli) prihlasovali - na dopravnom inšpektoráte v mieste trvalého bydliska, prípadne sídla firmy alebo občana, ktorý je držiteľom vozidla. Pred samotným vykonaním administratívnych úkonov v kancelárii, nie je potrebné vozidlo pristaviť na kontrolu pred budovu polície. Tento úkon bude robiť v prípade predaja až nový majiteľ pri prihlasovaní. Je treba vypísať príslušnú žiadosť, dostaviť sa osobne do budovy polície a počkať kým sa dostanete na rad. Potom podáte policajtovi pri okienku žiadosť (podľa typu odhlásenia), technický preukaz a dalšie doklady.
Druhy odhlásení, poplatkov ako aj zoznam dokladov, ktoré budete k odhláseniu potrebovať, najdete nižšie. Poradíme vám aj ako sa vyhnúť nekonečnému čakaniu v rade na polícii alebo na chodbe úradu dopravy.

 

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel

Nechajte sa zastupovať pri odhlasovaní vozidla

Odhlásenie vozidla nie je náročný úkon, no čakaniu sa určite nevyhnete. Ak ste práve predali svoje vozidlo a nemáte na čakanie v radoch čas, naše služby sú tu práve pre Vás. Možno máte trvalý pobyt v inom meste ako je vaša práca, možno si nechcete vyberať dovolenku. Všetky administratívne úkony spojené s odhlásením auta vybavíme za vás.
Spoľahnite sa na nás a vyplňte splnomocnenie na odhlásenie vozidla inou osobou. Váš podpis na splnomocnení musí byť overený notárom. Preberáme na seba všetku zodpovednosť za odhlásenie vozidla a všetky potrebné úkony vykonáme za vás. Dajte nám cez kontaktný formulár vedieť, v ktorom okrese potrebujete odhlásenie vozidla vykonať a náš regionálny zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.
 

Podrobne o odhlásení vozidla

Odhlásenie vozidla v rámci okresu (prepis)

Ak ste vaše auto predali novému majiteľovi a ten má sídlo alebo trvalý pobyt v tom istom okrese ako vy, vykonáte pri preregistrácii tkz. prepis vozidla. Prepis sa skladá s odhlásenia a následného prihlásenia v rámci jedného okresu. Tento úkon môžete vykonávať spolu s novým vlastníkom, čo je však náročnejšie na organizáciu, pretože obaja musíte mať voľno v tom istom čase a to v úradných hodinách dopravnej polície.

Ak si chcete prepis auta vykonávať sami, pripravte si nasledujúce dokumenty:

· musíte vypísať - odhlásenie,
· nový majiteľ vypíše žiadosť o prihlásenie,
· obaja predložia doklad totožnosti (OP),
· ak je starý alebo nový majiteľ vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
· ak zastupujete firmu, je potrebné predložiť notársky overené splnomocnenie.
· osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
· čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
· nový majiteľ predloží doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia (PZP),
· správny poplatok je zadarmo

Ak sa nechcete časovo viazať na nového majiteľa, vykonajte odhlásenie sami a dokumenty doručte kupujúcemu. S týmto úkonom sú ale spojené niektoré riziká o ktorých sa dočítate na predajauta.sk


Odhlásenie vozidla do iného okresu

Ak ste vaše auto predali novému majiteľovi, ktorý má trvalý pobyt v inom okrese ako vy, musíte vozidlo vo vašom okrese odhlásiť z evidencie Policajného zboru. Pri odhlasovaní nemusí byť vozidlo fyzicky prítomné. Odhlásenie je bezplatné, poplatky platí až nový majiteľ pri prihlasovaní vozidla.

Aké doklady budete potrebovať pri odhlasovaní vozidla?
· vyplnenú žiadosť vašimi údajmi a s údajmi nového držiteľa,
· osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
· platný doklad totožnosti (OP),
· ak ste podnikateľ potrebujete si priniesť originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
· potvrdenie o poistení PZP (povinné zmluvné poistenie).

Nemôžete odhlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu odhlásime vozidlo za vás.


Odhlásenie vozidla do zahraničia

Chcete auto predať do zahraničia? Nezabudnite na to, že v tomto prípade musíte postupovať podľa odhlasovania vozidla do cudziny. Toto odhlásenie je možné vykonať 2 spôsobmi:
1. odhlásite evidované vozidlo s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, prevozné (ŠPZ),
2. odhlásite vaše auto bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I.

Aké doklady budete pri odhlasovaní vozidla do cudziny potrebovať?
· vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa a vlastníka,
· osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
· čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
· platný doklad totožnosti,
· ak ste podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
· musíte s vozidlom vykonať kontrolu originality vozidla s výsledkom hodnotenia "spôsobilé",
· potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia (PZP)

Koľko vás bude odhlásenie vozidla do cudziny stáť?
· odhlásenie vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I – 33 € za každú tabuľku s evidenčným číslom; t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I,
· odhlásenie vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I - 12 € – v tomto prípade je poplatok len za vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I,

Ak by ste mali záujem o zrýchlené vydanie polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní, bude vás to stáť 30,-€.

Nemôžete odhlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu odhlásime vozidlo za vás.


Dočasné odhlásenie vozidla

Ak plánujete svoje vozidlo v určitom období nepoužívať, (kabriolet v zimnom období, alebo pluh, odhŕňač v letnom období) môžete ho prechodne odhlásiť s evidencie. S týmto úkonom začnete na obvodnom úrade. Po zaplatení správneho poplatku 5 až 350 €, úrad vydá súhlas na dočasné odhlásenie z evidencie. Poplatok závisí od doby, na ktorú chcete vozidlo vyradiť. Opätovné zaradenie do prevádzky je už potom bezplatné.

Doklady k žiadosti pre okresný úrad:
· preukaz totožnosti
· žiadosť
· veľký technický preukaz
· doklad o zaplatení PZP
· platný doklad o spôsobilosti vozidla na premávku (platná STK)

Poplatky za dočasné vyradenie vozidla :

1. v lehote do 1 roka 5 €
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov 20 €
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov 35 €
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov 70 €
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov 170 €
6. v lehote nad 10 rokov 350 €
 

V lehote jedného mesiaca ste povinný túto udalosť oznámiť dopravnému inšpetorátu. Na polícii preložíte:
· preukaz totožnosti
· rozhodnutie úradu
· ŠPZ
· osvedčenie o evidencii vozidla

Polícia vám vydá potvrdenie o uložení odovzdaných dokladov a ŠPZ.

Nemôžete odhlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu odhlásime vozidlo za vás.


Trvalé odhlásenie vozidla (vyradenie)

Ak ste sa z akýchkoľvek dôvodov (totálna škoda po havárii, staré vozidlo v zlom technickom stave) rozhodli viac nepoužívať Vaše auto a chcete ho natrvalo vyradiť z evidencie, musíte o to požiadať príslušný orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.

Pri vyradení vozidla ste povinný predložiť a odovzdať:
· vyplnenú žiadosť
· osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
· tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie,
· potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie,
· platný doklad totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
· ak ide o organizáciu - výpis z obchodného registra / živnostenský list a pečiatka,
· správny poplatok v hodnote 5 €.

Nemôžete odhlásiť auto osobne? Žiadny problém. Na základe vášho úradne overeného súhlasu odhlásime vozidlo za vás.